Wprowadzenie

W dniach 14-15 marca 2024 roku, we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Jezuickim Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie oraz Instytutem Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie, odbyła się międzynarodowa konferencja „Wiara i Naród”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wybitnych uczonych, filozofów i teologów, by dyskutować o związku między wiarą a narodem w różnych kontekstach kulturowych.

Rozważania nad Związkiem Wiary i Narodu

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem gości przez dyrektora Centrum, księdza Dariusza Chrostowskiego. Słowo wstępu wygłosił ks. dr Manfred Deselaers, którego refleksje skoncentrowały się na znaczeniu wspólnoty i miłości w obliczu tragedii Auschwitz. Podkreślał, że ofiary Auschwitz szukały nadziei i wsparcia w ludziach, nie oczekując tego od Boga. Tragedia ta wydarzyła się z powodu zepsutych przekonań i relacji między narodami. W kontekście współczesnych wydarzeń, takich jak wojna na Ukrainie konferencja miała na celu zrozumienie roli wiary, narodu oraz wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj.

Prezentacje i Dyskusje

Eksperci, tacy jak pastor dr Wolfgang Hüllstrung, ks. prof. Damian Wąsek, Sergej Chapnin, Myroslav Marynovych, ks. Bernard Ibarra i rabin dr Michael Marmur, zostali zaproszeni do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat związków między wiarą a narodem.

Relacja Wiary i Narodu w Kontekście Izraela: Michael Marmur podkreślił unikalną relację między wiarą a narodem, szczególnie w kontekście narodowego państwa żydowskiego. Analizowano również różne interpretacje koncepcji narodu w judaizmie i ich związek z sytuacją współczesną Izraela.

Rola Religii w Kształtowaniu Narodowej Tożsamości w Polsce: Prof. Damian Wąsek przedstawił unikalny związek między religią a narodową tożsamością, zwłaszcza w kontekście katolicyzmu i koncepcji mesjanizmu. Autor analizował rolę Kościoła w historii Polski oraz jej współczesne znaczenie, przy jednoczesnym zauważeniu ewolucji tego związku w obliczu zmieniających się realiów społecznych.

Polityzacja Religii a Demokracja w Rosji: Sergiej Chapnin skupił się na narastającej polityzacji religii i jej wpływie na demokrację oraz prawa człowieka w Rosji. Zwrócono uwagę na konieczność odnalezienia równowagi między duchowością a wartościami demokratycznymi w celu zachowania tożsamości narodowej Rosji.

Modlitwa i Medytacja w Auschwitz: Drugiego dnia konferencji, uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w modlitwie i medytacji na terenie byłego obozu Auschwitz, co stanowiło symboliczne nawiązanie do tragicznego fragmentu historii, który się w tym miejscu rozegrał i przypomniał o konieczności budowania pokojowych relacji między narodami.

Powitanie gości: Przed rozpoczęciem prelekcji w tematykę drugiego dnia konferencji wprowadziła zebranych wicedyrektor Centrum, pani Elżbieta Wronka, która podsumowała pierwszy dzień i przedstawiła prelegentów.

Rola Kościoła i Pluralizm Religijny w Kształtowaniu Tożsamości Ukrainy: Profesor Myroslav Marynovych przedstawił bogatą historię swojego kraju, podkreślając rolę Kościoła i pluralizm religijny jako kluczowe elementy ukraińskiej tożsamości. Ukazano również trudności, w jakich staje Ukraina w obliczu agresji Rosji i dążenia do zachowania swojej tożsamości kulturowej.

Ewolucja Kościoła Protestantów w Niemczech: Pastor Wolfgang Hüllstrung omówił ewolucję protestanckiego kościoła w kontekście narodowych ideologii i zmian społecznych, zwracając uwagę na rolę Kościoła w okresach historycznych i jego adaptację do nowych realiów politycznych i społecznych.

Globalne Wyzwania a Rola Wiary w Argentynie: Ksiądz Bernard Ibarra podkreślił globalne wyzwania współczesnego świata i rolę wiary jako odpowiedzi na te trudności.

Podsumowanie i Refleksje

Przemówienia podczas konferencji ukazały istotną rolę religii w kształtowaniu tożsamości narodowej i społecznej oraz wyzwania i szanse, jakie stoją przed różnymi narodami w obliczu zmieniających się realiów politycznych i społecznych. Międzynarodowe spotkanie stanowiło inspirujące forum do pogłębienia zrozumienia tych kwestii i poszukiwania dróg do pojednania i pokoju.