Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez nasze Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Regulamin Konkursu:

Założenia ogólne i cele konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu jest Krakowska Fundacja Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 1, NIP 6770052711.
 2. Przedmiotem konkursu jest plakat wykonany własnoręcznie, dowolną techniką, zatytułowany: „Człowiek i Kultura“.
 3. Celami konkursu zwanego dalej konkursem, są:
  • pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II,
  • odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei wolności, godności, praw człowieka i miłości,
  • uświadomienie młodym pokoleniom jakie znaczenie w życiu każdego człowieka odgrywa szerokorozumiana kultura,
  • zwrócenie uwagi na kulturę jako na źródło nieprzemijających wartości,
  • rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

Organizacja konkursu i zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs odbędzie się w terminie 10 maja do 7 czerwca 2024 roku.
 2. Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 12 do 19 lat szkół podstawowych i ponadpodstawowy z województw małopolskiego i śląskiego oraz placówek zagranicznych, których patronem jest Papież Polak.
 3. Przedmiotem konkursu jest plakat w formacie A3 wykonany dowolną techniką, własnoręcznie, zatytułowany: „Człowiek i kultura“,
 4. Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona.
 5. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 6. Niedopuszczalne jest wykonanie pracy, która naruszałaby zasady dobrego obyczaju.
 7. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres Krakowska Fundacja Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ul. M. Kolbego 1, 32-600 Oświęcim do dnia 07.06.2024 r. lub dostarczyć osobiście.

Prawa i obowiązki organizatora:

 1. Organizator jest zobowiązany do:
  • Przygotowania nagród dla Laureatów oraz wręczenia ich w terminie wernisażu w siedzibie Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
 2. Organizator ma prawo do:
  • Dyskwalifikacji uczestnika, którego działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub regulaminem.
  • Prezentacji i publikowania oraz do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie i na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych.

Zasady oceny prac i nagradzania:

 1. Prace będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez organizatora konkursu.
 2. Uczestnicy zostaną podzieleni oraz będą oceniani zgodnie z odpowiednią grupą wiekową: od lat 12 do 15 oraz od lat 16 do 19.
 3. Kryteria oceniania:
  • Zgodność z tematem konkursu,
  • Staranność wykonania,
  • Oryginalność,
  • Sposób interpretacji.
 4. Jury konkursowe przyzna 3 nagrody i 3 wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu nagród oraz zmiany ich podziału.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi podczas pikniku pod hasłem „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze”, który odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 roku w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 1.
 7. Werdykt i protokół z posiedzenia jury konkursowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu i Facebooku do dnia 17 czerwca 2024 roku.
 8. Wernisaż prac konkursowych będzie miał miejsce w terminie od 13 do 26 czerwca 2024 r. w siedzibie Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu (ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim).
 9. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i programu konkursu. Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatora swojej pracy oraz danych osobowych i wizerunku na wystawie pokonkursowej, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i publikacjach, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu.
 2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 338431000.
 3. Wszelkie spory ze stosowania i interpretacji regulaminu, a także z uczestnictwa w konkursie, rozstrzygnięte będą przez organizatora.
 4. Organizator decyduje w sprawach nieuregulowanych w regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Równocześnie zobowiązuje się do powiadomienia uczestników o zmianach w regulaminie w najkrótszym możliwym terminie.

Honorowi patroni konkursu:

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.