POJEDYNCZE MODLITWY

Ojcze Nasz…

(Jest to modlitwa, o której powiedziano, że mogłaby powstać w obozie koncentracyjnym.)

Modlitwa za Zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie – a światłość wiekuista niechaj im świeci! (3x)
Niech odpoczywają w pokoju – Amen!

Psalm 22 (1-9.23-25)

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz,
wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni,
Chwało Izraela!
Tobie zaufali nasi przodkowie,
zaufali, a Tyś ich uwolnił;
do Ciebie wołali i zostali zbawieni,
Tobie ufali i nie doznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,
pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwierają wargi, potrząsają głową:
«Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,
niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».
     […- pauza ]
Będę głosił imię Twoje swym braciom
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
«Chwalcie Pana wy, co się Go boicie,
Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego».

Psalm 44 (9-15.18-19.23-27)

W każdym czasie chlubimy się Bogiem
i sławimy bez przerwy Twe imię.
A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś,
i nie wyruszasz już z naszymi wojskami;
sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem,
a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
Na rzeź nas wydałeś jak owce
i rozproszyłeś nas między pogan.
Swój lud sprzedałeś za bezcen
i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży.
Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom,
na śmiech i urąganie naszego otoczenia.
Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan,
ludy potrząsają głową nad nami.
[…]
Wszystko to na nas przyszło, a jednak myśmy nie zapomnieli o Tobie
i nie złamaliśmy Twego przymierza,
ani serce nasze się nie odwróciło
i kroki nasze nie zboczyły z Twej ścieżki,
[…]
Lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują,
mają nas za owce na rzeź przeznaczone.
Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie?
Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze!
Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze?
Zapominasz o nędzy i ucisku naszym?
Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu,
a ciało do ziemi.
Powstań, przyjdź nam na pomoc
i wyzwól nas przez swą łaskawość!

Modlitwa pokutna św. Papieża Jana Pawła II pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie

Boże naszych ojców,
Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo,
aby objawić swe Imię narodom.
Jesteśmy głęboko zasmuceni postępowaniem tych,
którzy w ciągu historii spowodowali cierpienia Twoich dzieci.
Prosząc Cię o wybaczenie,
chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza.

Modlitwa św. Papieża Jana Pawła II w intencji Narodu Żydowskiego

Boże Abrahama,
Boże Proroków,
Boże Jezusa Chrystusa.
W Tobie zawarte jest wszystko, do Ciebie zmierza wszystko, Ty jesteś kresem wszystkiego.
Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który – ze względu na swoich przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi.
Wzbudzaj w nim nieustannie coraz żywsze pragnienie zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości. Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość, mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa.
Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.
Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.
Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem i ostatecznym celem.
Amen.

Modlitwa niemieckiego biskupa

Spalono mojemu Bogu dom,
– a moi to zrobili,
odebrano go tym,
od których otrzymałem imię mojego Boga,
– a moi to zrobili,
odebrano im ich własny dom
– a moi to zrobili,
odebrano im to co posiadali, ich honor, ich imię,
– a moi to zrobili
odebrano im życie,
– a moi to zrobili.
ci, którzy wołają do tego samego Boga, milczeli,
– tak , a moi to zrobili.
Mówi się , zapomnijmy i zakończmy to.
Zapomniane wróci nie zauważone.
Jak zakończyć to, co zapomniane ?
Czy mam powiedzieć: Moi to zrobili  – nie ja ?
– Nie, moi tak zrobili.
Co mam powiedzieć ?
Panie, zmiłuj się nade mną
Co mam powiedzieć ?
Zachowaj we mnie Twoje imię.
Zachowaj we mnie ich imię.
Zachowaj we mnie ich pamięć.
Zachowaj we mnie mój wstyd.
Panie zmiłuj się nade mną.

(Ks. Biskup Klaus Hemmerle (1929-1994) diecezji Aachen, w 50-tą rocznicę Nocy Kryształowej  9 listopada 1988r.)

Modlitwa więźnia o nieznanym nazwisku

Pokój wszystkim ludziom złej woli!
Niech ustanie zemsta… Zbrodnie przekroczyły wszystkie miary. Zbyt wielu jest męczenników…
Panie, nie waż ich cierpień odważnikami Twej sprawiedliwości, nie obciążaj tymi cierpieniami katów i nie zmuszaj ich do zapłacenia tego strasznego rachunku. Niech otrzymają w inny sposób zapłatę.
Zapisz na konto wykonawców zbrodni, donosicieli, zdrajców i wszystkich ludzi złej woli odwagę innych, ich siłę duchową, pokorę, godność, ich wytrwałą wewnętrzną walkę i niezłomną nadzieję, uśmiech osuszający łzy, miłość, ich rozbite serca, które trwają mocne i ufne nawet wobec śmierci, nawet w chwilach największej słabości…
Niech to wszystko będzie złożone przed Tobą, Panie, na przebaczenie grzesznikom, na okup zwycięstwa sprawiedliwości; niech dobro będzie policzone, a nie zło!
Niech pozostaniemy w pamięci naszych wrogów nie jako ich ofiary, nie jako koszmary, widma idące ich śladem, lecz jako ci, którzy im pomagają przezwyciężyć ich zbrodnicze namiętności.
Niczego więcej od nich nie chcemy. A kiedy to wszystko się skończy pozwól nam żyć jak ludziom wśród ludzi i niech powróci pokój na naszą biedną ziemię – pokój dla ludzi dobrej woli i dla wszystkich innych…

(Tekst znaleziony w archiwach jednego z niemieckich obozów, napisany przez więźnia. W „La Croix” 10.10.1989, s.11.)

Narzędzia Twojego Pokoju

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju
abyśmy siali miłość, tam, gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda,
jedność, tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz,
światło, tam, gdzie panuje zmrok,
radość, tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,
nie tyle szukać miłości, co kochać.
Albowiem
dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do wiecznego życia.
Amen.