Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Manfred Deselaers – Jan Paweł II i Auschwitz

Strona: 6

Boże Miłosierdzie

Opaczność chciała, że niedaleko Oświęcimia, z krakowskich Łagiewnik z inicjatywy św. siostry Faustyny orędzie o Bożym Miłosierdziu zaczęło promieniować na cały świat. Boże Miłosierdzie też jest odpowiedzią na Auschwitz. W 2002 r. podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, Papież Jan Paweł II konsekrował tu nową bazylikę Bożego Miłosierdzia i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. W homilii powiedział:
 
Chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. [...] Z jednej strony Duch Święty pozwala nam przez Krzyż Chrystusa poznać grzech, każdy grzech, w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera. Z drugiej strony, przez Krzyż Chrystusa Duch Święty pozwala nam zobaczyć grzech w świetle mysterium pietatis, czyli miłosiernej, przebaczającej miłości Boga. [...] Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. [...] Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! [...] Bądźcie świadkami miłosierdzia!44

Po mszy dodał jeszcze poruszające słowa:
 
Na koniec tej uroczystej liturgii pragnę powiedzieć, że wiele moich osobistych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Przychodziłem tutaj zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solvayu [...] przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach.45

Zakończenie

Pamięć o Auschwitz jest bolesną raną i nią jeszcze pozostaje na długie lata.  Aby ta rana nie zniszczyła naszej wiary w ludzi i w Boga trzeba było znaleźć drogi do zaufania, pojednania i wspólnej odpowiedzialność dla przyszłości. Udało się. Była to trudna droga. Ale właśnie siła wiary w godność każdego człowieka, zaufanie do Bożej wierności przymierzu i Bożego miłosierdzia oraz odwaga, aby zło dobrem zwyciężyć torowały trudne drogi. Kluczowy był tu wyjątkowy wkład świętego Papieża Jana Pawła II.
 


Przypisy:
1 Poszerzony tekst na podstawie wykładu podczas konferencji „Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II” w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 17-18 czerwca 2014 r. Po raz pierwszy opublikowany w: "Oblicza dialogu", praca zbiorowa, podsumowaniem I edycji projektu na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Wyd. Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 2014.
2 Jan Paweł II, Homilia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, 7.06.1979 r. w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989), zebrali i opracowali ks. Waldemar Chrostowski, ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990, s. 99.
3 Tytuł słynnej książki: Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego. Lublin: RW KUL, 1994 r.
4 Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996, s. 34-39.
5 Karol Wojtyła / Jan Paweł II, Patron naszych trudnych czasów. Wypowiedzi o św. Maksymilianie. Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1991, s. 20.
6 Tamże, s. 21.
7 Jan Paweł II, Homilia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, 7.06.1979 r. w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II, s. 99.
8 Patron naszych trudnych czasów, s. 21.
9 Tamże, s. 91.
10 Tamże, s. 48.
11 Jan Paweł II, Homilia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, 7.06.1979 r. w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II, s. 99.
12 Jan Paweł II, przemówienie podczas specjalnej audiencji z wszystkimi rodakami przybyłymi na kanonizację. Rzym, 11 października 1982 r. W: Patron naszych trudnych czasów, s. 206-207.
13 Jan Paweł II, Encyklika REDEMPTOR HOMINIS Nr. 10, cytując SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 22.
14 Patron naszych trudnych czasów, s. 66.
15 Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepokalanowie 18-06-1983, [dostęp: 2014-07-10]
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/558.
16 Jan Paweł II, Homilia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, 7.06.1979 r. w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II, s. 99.
17 Por. np. Bernhard Vogel, Polen und Deutsche. Konrad Adenauer Stiftung in Polen: Warszawa 2007. Szczególnie: Vom Papst aus Polen zum Papst aus Deutschland. Die Versöhnung zwischen Polen und Deutschland und die Vision Europas in der Perspektive von Johannes Paul II. und Benedikt XVI., s. 31-42 oraz: Der Heilige Maximilian Kolbe – Schutzpatron der Versöhnung, s. 43-50.
18 „Jetzt, nachdem ich durch das Brandenburger Tor gegangen bin, ist auch für mich der 2. Weltkrieg zu Ende!” Tamże, s. 31.
19 Tamże, s. 35.
20 Jan Paweł II, Homilia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, 7.06.1979 r. w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II, s. 99.
21 Jan Paweł II, List Apostolski  z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Rzym, 27 sierpnia 1989r., [dostęp: 2014-07-08.] http://chomikuj.pl/NNnetka/religia/Jan+Pawe*c5*82+II-+adhortacje*2c+listy/LIST+50+rocznica+II+wojny,33507165.doc.
22 Por. Słowo Metropolity Krakowskiego do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Krakowskiej, L’Osservatore Romano, nr 10/11, 1989, s. 9. 
23 Por. Piotr Forecki, Od Shoah do strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 186.
24 Por. Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II. Zebrał i oprac. Ks. Waldemar Chrostowski. Warszawa 2005. Ks. Wojciech Szukalski, Uniwersalne przesłanie wynikające z nauczania Jana Pawła II o Szoah. W: Dialog u progu Auschwitz. Tom 2, Perspektywy teologii po Auschwitz. Kraków-Oświęcim-Lublin 2010, s. 147-205.
25 Por. Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Nostra aetate, 4, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, s.336.
26 W Auschwitz – Birkenau zostało zamordowanych około miliona Żydów, 75 tysięcy Polaków, 21 tysięcy Cyganów, 15 tysięcy radzieckich jeńców wojennych i innych. Więcej na temat liczby ofiar można znaleźć pod http://pl.auschwitz.org/h/.  oraz  M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny, Universitas, Kraków 2005, s. 199.
27 Auschwitz. Konflikty i dialog, pod red. Ks. Marka Głowni oraz Stefana Wilkanowicza, Krakowska Fundacja Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy oraz Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 1988, s.177.
28 Jan Paweł II, List do Sióstr Karmelitanek, [dostęp: 2014-07-08], http://www.cdim.pl/pl/edukacja/zasoby-edukacyjne/teksty/52-oficjalne-teksty-kocioa-katolickiego/87-1993-04-09-jan-pawe-ii--list-do-karmelitanek-w-owicimiu (List datowany na 9.4.1993 r.).
29 Dziś „Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu”, patrz www.cdim.pl.
30 Z przemówienia Jana Pawła II w Mauthausen, Austria, 24.06.1988 r. W: „Auschwitz. Konflikty i dialog”, s. 182.
31 Por. Rz 4, 12.
32 Jan Paweł II, Homilia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, 7.06.1979 r. w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II, s. 99.
33 Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Paweł II (1965-1989), zebrali i opracowali ks. Waldemar Chrostowski, ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990, s. 198.
34 ZNAK 490, Kraków 1996, s. 61.
35 Weksler – Waszkinel, Romuald Jakub, Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 35.
36 Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej Edyty Stein, 11.10.1998, [dostęp: 201-07-10], http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/msza_kanon_11101998.html.
37 List z 9.12.1938. [w:] Św. Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein, Autoportret w listów (1933-1942). Kraków 2003, nr 580, s. 471.
38 Jan Paweł II - List Apostolski Motu Proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy. Rzym, 1 października 1999. [dostęp: 2014 -07-10], http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/motu/patronki_europy.html .
39 Jan Paweł II, Homilia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, 7.06.1979 r. w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II, s. 99.
40 Jan Paweł II, List Apostolski  z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Rzym, 27 sierpnia 1989r., nr. 12. [dostęp 2014-07-08] http://chomikuj.pl/NNnetka/religia/Jan+Pawe*c5*82+II-+adhortacje*2c+listy/LIST+50+rocznica+II+wojny,33507165.doc ].
41 Jan Paweł II, List Apostolski Tertio Millennio Adveniente, [dostęp 2014-07-10], http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/tertio.html.
42 Weksler – Waszkinel, Romuald Jakub, Zgłębiając tajemnicę Kościoła, s. 346.
43 Przemówienie Jana Pawła II w trakcie wizyty w Yad Vashem 23.03.2000 Weksler – Waszkinel, Romuald Jakub, Zgłębiając tajemnicę Kościoła, s. 384.
44 Jan Paweł II, homilia w Łagiewnikach 17-08-2002 r.,
[dostęp: 2014-07-08] http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2002/documents/hf_jp-ii_hom_20020817_shrine-divine-mercy_pl.html .
45 [dostęp: 2014-07-10] http://www.milosierdzie.pl/lagiewniki/index.php/pl/kult-bozego-milosierdzia/bl-jan-pawel-ii/pielgrzymka-w-2002-roku.html.
 

Strona: < << 2 3 4 5 6

Kontakt


Krakowska Fundacja
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 (33) 843 10 00
tel.: +48 (33) 843 08 88
fax: +48 (33) 843 10 01

Dział Edukacyjny: education@cdim.pl
Recepcja: reception@cdim.pl

GPS: 50.022956°N, 19.19906°E

Facebook

Realizacja: Wdesk
2017 - 2022 © Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Polityka cookies RODO
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies