Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

2002 Modlitwa w Brzezince za wszystkich zamordowanych w Auschwitz-Birkenau i o pokój na świecie

WSTĘP

Psalm 22

czyta Ks. Romuald Jakub Weksler Waszkinel

 

2 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
3 Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz,
[wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju.
4 A przecież Ty mieszkasz w świątyni,
Chwało Izraela!
5 Tobie zaufali nasi przodkowie,
zaufali, a Tyś ich uwolnił;
6 do Ciebie wołali i zostali zbawieni,
Tobie ufali i nie doznali wstydu.
7 Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,
pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
8 Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwierają wargi, potrząsają głową:
9 «Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,
niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».
10 Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona;
Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.
11 Tobie mnie poruczono przed urodzeniem,
Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki,
12 Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko,
a nie ma wspomożyciela.
[krótka pauza]
23 Będę głosił imię Twoje swym braciom
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
24 «Chwalcie Pana wy, co się Go boicie,
25 Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego».

 

 

POWITANIE I WPROWADZENIE

Wprowadzając w modlitwę ks. kard. Franciszek Macharski powiedział:

"... Żebyśmy znajdowali słowa, którymi trzeba nam powiedzieć to, co jest najważniejsze na tym miejscu gdzie największa nienawiść została zmaterializowana. Nienawiść przeciwko człowiekowi, Bogu. To samo miejsce, jest zarazem miejscem największej miłości. Ona się tu znalazła, przeniesiona w sercach ludzi, jako odpowiedź na to, co się dzieje w tylu miejscach, w tylu czasach świata. Także czasem mamy jakieś dane ku temu, żeby sądzić, że ta miłość ginie. Edyta Stein sześćdziesiąt lat temu należała do tych ofiar nienawiści. W niej zapalił się płomień - płomień miłości Boga i człowieka. I to oznacza zwycięstwo! Jakaś iskierka i tyle zwycięstwa po sześćdziesięciu latach! Jakaś iskierka z tego strasznego miejsca po sześćdziesięciu latach. Przychodzimy do Tej, tu zabitej, tu spalonej - Edyty Stein. Przychodzimy do niej, jako do opiekunki nowego świata o którym marzymy i który chcemy tworzyć w Europie. Przychodzimy do niej po jej wstawiennictwo, ale także i po mądrość tego, w co ona uwierzyła, tego w Kogo ona uwierzyła. Uwierzyła w zwycięską miłość. Patrzymy po sobie i jesteśmy sobie nawzajem wdzięczni za to, żeśmy się tu zebrali. W dalszym ciągu tego co miało miejsce przy tamtym obozie w Oświęcimiu. Nie zapomniał Pan o swoim ludzie. Niech ta wdzięczność, że możemy być tutaj wyraża się naszym uczestnictwem. A nasze uczestnictwo to tak jak ścieżki prowadzące z różnych stron w jedno miejsce. To jedno miejsce, to jest właśnie ta zwycięska miłość Chrystusa i tych, którzy Mu zawierzyli. Zwycięska miłość, która pragnie darować sobą wszystkich ludzi dobrej woli".

 

 

I. MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Ks. Bp Homeyer po niemiecku, Ks. Kamykowski po polsku

 

Błogosławiony Panie, Boże Izraela, prosimy o życie wieczne dla zamordowanej w Auschwitz-Birkenau wraz ze św. Edytą jej siostry Róży, naszej siostry w wierze, oraz wszystkich członków rodziny św. Edyty Stein, dzieci Twojegu ludu, którzy zginęli w obozie Theresienstadt (Teresin) – przyjmij ich życie pełne trudów i cierpienia śmierci. Niech odpoczywają w pokoju.

Boże patriarchów i proroków, Boże Pana Naszego Jezusa Chrystusa, wołamy do Ciebie z tego miejsca Zagłady Żydów: wspomnij na obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu; przyjmij do Twej chwały niewinnie zamordowanych i obdarz pokojem Twój Dom Izraela.

Boże żyjących i umarłych, Ty wskrzesiłeś z martwych Jezusa, obudź w swym miłosierdziu do pokoju życia wiecznego Polaków, Sinti i Romów, Jeńców Radzieckich, wszystkich, i szczególnie tych, o których już nikt nie pamięta, którzy zginęli w obozie Auschwitz-Birkenau i we wszystkich miejscach kaźni II-ej wojny światowej.

Naucz nas, Boże, wyciągać konieczne nauki płynące z tej tragedii. Za wstawiennictwem św. Edyty Stein, patronki Europy, odnawiaj nasz kontinent. Niech wszystkie narody Europy znajdą drogę do Ciebie i do siebie nawzajem. Podaruj naszemu kontinentowi i całej ludzkości pojednanie, pokój i sprawiedliwość.

 

 

II. ZAPALENIE ZNICZY

w milczeniu każdy z uczestników modlitwy zapali ynicz i postawi go w wybranym przez siebie miejscu na terenie dawnego obozu w Oświęcimiu/Brzezince.

Psalm 34
śpiewany (klerik karmelitański)– z liturgii mszalnej

 

Refren:
Po wieczne czasy będę chwalił Pana
2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, 
na ustach moich zawsze Jego chwała.
3 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, 
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

Refren

4 Uwielbiajcie ze mną Pana, 
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał 
i uwolnił od wszelkiej trwogi.

Refren

6 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, 
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
7 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, 
i wybawił ze wszystkich ucisków.

Refren

8 Anioł Pana zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.
9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, 
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

Refren

III. MODLITWA O POKÓJ NA ŚWIECIE
Czytają Studenci

 

Modlitwa Papieża w intencji Żydowskiego Narodu

Boże Abrahama, Boże Proroków, Boże Jezusa Chrystusa. W Tobie zawarte jest wszystko, Do Ciebie zmierza wszystko, Ty jesteś kresem wszystkiego.
Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który - ze względu na swoich przodków - jest Tobie nadal bardzo drogi.
Wzbudzaj w nim nieustanne coraz żywsze pragnienie zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości.
Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa.
Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.
Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.
Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem, i ostatecznym celem.
Amen

Modlitwa deportowanego Żyda o nieznanym nazwisku

(Tekst znaleziony w archiwach jednego z niemieckich obozów, napisany przez uwięzionego Żyda. W "La Croix" 10.10.1989, s.11.)

 

Pokój wszystkim ludziom złej woli! Niech ustanie zemsta... Zbrodnie przekroczyły wszystkie miary. Zbyt wielu jest męczenników... Panie, nie waż ich cierpień odważnikami Twej sprawiedliwości, nie obciążaj tymi cierpieniami katów i nie zmuszaj ich do zapłacenia tego strasznego rachunku. Niech otrzymają w inny sposób zapłatę.

Zapisz na konto wykonawców zbrodni, donosicieli, zdrajców i wszystkich ludzi złej woli odwagę innych, ich siłę duchową, pokorę, godność, ich wytrwałą wewnętrzną walkę i niezłomną nadzieję, uśmiech osuszający łzy, miłość, ich rozbite serca, które trwają mocne i ufne nawet wobec śmierci, nawet w chwilach największej słabości... Niech to wszystko będzie złożone przed Tobą, Panie, na przebaczenie grzesznikom, na okup zwycięstwa sprawiedliwości; niech dobro będzie policzone, a nie zło!

Niech pozostaniemy w pamięci naszych wrogów nie jako ich ofiary, nie jako koszmary, widma idące ich śladem, lecz jako ci, którzy im pomagają przezwyciężyć ich zbrodnicze namiętności. Niczego więcej od nich nie chcemy. A kiedy to wszystko się skończy pozwól nam żyć jak ludziom wśród ludzi i niech powróci pokój na naszą biedną ziemię - pokój dla ludzi dobrej woli i dla wszystkich innych...

 

O Pokój w Ziemi Świętej

(Inspiracją Modlitwy jest Wezwanie do współodpowiedzialności za Ziemię Świętą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów z kwietnia 2002r.)

 

Prosimy Cię, Panie, o upragniony pokój w Ziemi Świętej, nieustannie zakłócany przez walkę, nienawiść i podziały.
Wierzymy, że pragniesz uczynić ten kraj, który obiecałeś Twojemu ludowi, znakiem Twojego błogosławieństwa dla wszystkich narodów.
Nie dozwól, by zabijanie w imię Boga niewinnych bezcześciło Twoje Święte Imię. Niech Palestyńczycy i Izraelczycy uszanują objawione zamiary Stwórcy, z którego łaski żyją w tej samej ziemi, zwanej świętą.
Prosimy Cię o to zgromadzeni dziś w Auschwitz, w miejscu, które ukazuje do jakiego zła zdolny jest człowiek; w miejscu, które krzyczy: nie pozwalajmy rosnąć nienawiści!
Daj, aby zwierzchnicy religijni kontynuowali wspólne poszukiwanie sprawiedliwego pokoju, który prowadzi do pojednania w Jerozolimie i w Ziemi Świętej dla wspólnego dobra wszystkich narodów.
Natchnij serca wszystkich ludzi dobrej woli, by przeciwstawili się podżeganiu do nienawiści i fałszywemu przedstawianiu drugiej strony.
Pomóż nam wszystkim zrozumieć, jak możemy stać się narzędziami Twojego pokoju.

 

Dla Europy

Czyta niemiecka studentka po niemiecku. Tłumaczenie:

 

„Auschwitz“ – to znaczy próba „ostatecznego rozwiązania kwesti żydowskiej“, to znaczy próba zagłady wszystkich Romów i Sinti, wszystkich chorych umysłowo i niepełnosprawnich, zniewolenie narodów słowiańskich, eliminacja inaczej myślących i tak dalej.

Panie, prosimy o Twojego Ducha dla Europy, aby udało się nam stworzyć Unię Europejską, w której żyjemy wspólnie w pokoju, w wzajemnym szacunku i solidarności.

Każdy człowiek posiada godność, którą obdarował go Bóg. Nikt nie ma prawa ją ranić. Niech ta świadomość staje się fundamentem naszej wspólnej konstytucji. Pienądz i struktury gospodarcze tak jak polityka nie są niczym innym niż narzędzia do budowy cywilizacji miłości. Pomóż nam nie zapomnić o tym.

Pomóż nam nie zapomnić o Auschwitz, abyśmy rozumieli, jak wielka jest nasza odpowiedzialność.

 

Dla Świata

 

O Panie Wszechświata, Królu Pokoju!

Nie chcemy zapomnieć o ludziach na całym świecie, którzy błagają o naszą solidarność.

Wojna w Sudanie, napięcia między Pakistanem a Indiami, niebezpieczeństwo wojny z Irakem, wojna terrorystów i wojna przeciwko terroryzmowi, głód i Aids w Afryce, rosnąca przepaść między bogatymi a biednymi w globalnej wiosce.

O Boże, błagamy o pokój, o międyznarodową solidarność i o głębokie przemiany wspólnoty ludzkiej „w jedną wielką rodzinę, gdzie stosunki społeczne, polityczne i gospodarcze byłyby godne człowieka i gdzie byłaby umacniana godność osoby ludzkiej wraz ze skutecznym uznaniem jej niezbywalnych praw”, jak Papież mówił w Meksyku w sierpniu 2002 r.

 

Wspólna Modlitwa: O Panie, uczyń nas narzędzia Twojego pokoju...

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy
siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda,
jedność, tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz,
światło, tam, gdzie panuje zmrok,
radość, tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,
nie tyle szukać miłości, co kochać.
Albowiem
dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do wiecznego życia.

 

 

ZAKOŃCZENIE

Ks. Kardynal Macharski

 

Ojcze Nasz

Błogosławieństwo

Kontakt


Krakowska Fundacja
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 (33) 843 10 00
tel.: +48 (33) 843 08 88
fax: +48 (33) 843 10 01

Dział Edukacyjny: education@cdim.pl
Recepcja: reception@cdim.pl

GPS: 50.022956°N, 19.19906°E

Facebook

Realizacja: Wdesk
2017 - 2021 © Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Polityka cookies RODO
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies